T. 732 989 125
T. 724 901 273

Naučíme vás,
že řídit
je radost

Co lze s řidičským oprávněním řídit?

Se skupinou řidičského oprávnění B lze řídit motorová vozidla jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti:

1. nepřevyšující 750 kg,
2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg, nebo
3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu.

Vozidla mohou být vybavena manuální nebo automatickou převodovkou.
 

Jaký je minimální věk?

Řidičské oprávnění skupiny B může získat osoba s minimálním věkem 18 roků v den ukončení výcviku.
 

Jak začít?

Základním předpokladem pro zařazení k výuce a výcviku je posudek zdravotní způsobilosti, potvrzený praktickým lékařem. Každý uchazeč obdrží výukové CD a informaci o termínech výuky teorie. Po absolvování minimálně dvou hodin výuky pravidel provozu na pozemních komunikacích a po seznámení s vozidlem (umístění a nastavení jednotlivých prvků ve vozidle) je možno přistoupit k praktickým jízdám.

Praktický výcvik si plánuje uchazeč s učitelem individuálně dle časových možností. Počty hodin v tabulce rozsah výuky jsou minimální. Pokud uchazeč dospěje k názoru, že potřebuje hodiny navíc, domluví se s učitelem na dalších hodinách. Výukové lekce zpravidla zahrnují dvě vyučovací hodiny (jízda trvá 90 minut).

Poté, co uchazeč absolvuje veškerou předepsanou výuku a výcvik a má potřebné znalosti a dovednosti požadované pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, je možno jej přihlásit ke zkoušce. Pokud žadatel trvá na ukončení výuky a výcviku a na přihlášení ke zkoušce, ačkoli potřebné znalosti a dovednosti podle předchozí věty nemá, ukončí provozovatel autoškoly výuku a výcvik na základě jeho písemné žádosti; jde-li o osobu mladší 18 let, ukončí výuku a výcvik pouze s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce.
 

Počet hodin výuky a výcviku

Výuka v kurzu: Min. počet hodin: Individuální plán:
Výuka pravidel provozu 18 hodin 5 hodin
Výuka ovládání a údržby 2 hodiny 1 hodina
Výuka teorie zásad bezpečné jízdy 10 hodin 3 hodiny
Výuka zdravotnické přípravy 2 hodiny 1 hodina
Praktická jízda 28 hodin 28 hodin
Praktická údržba na vozidle 2 hodiny 2 hodiny
Praktická část zdravotnické přípravy 4 hodiny 4 hodiny

Jedna vyučovací hodina = 45 min.
 

Jak probíhá zkouška?

Termín závěrečné zkoušky stanoví na základě požadavku autoškoly obecní úřad. Za vykonání zkoušky musí uchazeč uhradit obci, jejíž zkušební komisař bude zkoušku provádět, správní poplatek. Za první zkoušku 700 Kč. Za případnou opakovanou zkoušku uhradí za dílčí zkoušku z pravidel provozu 100 Kč, praktickou jízdu 400 Kč. Poplatek je možno uhradit na městském úřadě na pokladně, popř. složenkou na poště.

Začátek zkoušky je vždy v 8:00 hodin. Po prezentaci všech žadatelů následuje poučení k provedení zkoušky. Poté uchazeči složí dílčí zkoušku z pravidel silničního provozu na výpočetní technice. Je-li žadatel o řidičské oprávnění u této zkoušky hodnocen stupněm "neprospěl", nesmí pokračovat v dalších zkouškách do doby, kdy bude při opakované zkoušce hodnocen stupněm "prospěl". Zkouška pokračuje další částí - praktickou jízdou. Tato část zkoušky se skládá ze základních úkonů kontroly vozidla a použití povinné výbavy a praktické jízdy v běžném provozu.

Průběh zkoušky řídí zkušební komisař, který rovněž uchazeči bezprostředně sdělí výsledek jednotlivých částí zkoušky.

 

[..] Zpět na úvodní stranu